top of page

Privatumo politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. UAB Liu projektai, juridinio asmens kodas 306136907, buveinės adresas: Gailašių g. 32-1, Vilnius, tel. Nr. +370 626 27 186, el.p. labas@myfurni.lt (toliau – Bendrovė arba - Mes) gerbia visų fizinių asmenų (įskaitant savo klientų, kitų interesantų, šio tinklapio lankytojų) (toliau – Vartotojai arba - Jūs) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą lankantis Bendrovės tinklapyje www.myfurni.lt (toliau – Tinklapis) ir (ar) naudojantis visomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis (toliau – Paslaugos) ir (ar) kreipiantis į Bendrovę.

2. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) visiems Vartotojams pateikiama bendro pobūdžio informacija apie pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuriais vadovaujasi Bendrovė.

3. Vartotojo asmens duomenų tvarkymą nustato 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą, taip pat ši Privatumo politika. Bendrovės ir Vartotojų atskiruose susitarimuose, Bendrovės konkrečiam Vartotojui pateikiamoje informacijoje konkretaus Vartotojo asmens duomenų tvarkymo veiksmai gali būti detalizuoti ir konkretizuoti.

4. Tam, kad sužinotumėte, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, prašome susipažinti su šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

1. Asmens duomenys apie Jus renkami iš Jūsų pateiktos informacijos. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

2. Bendrovė veikia kaip paslaugų tarpininkė - yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su baldų gamybos įmonėmis (toliau – Baldų gamintojai) bei baldų dizaino/projektavimo paslaugas teikiančiais subjektais ir tarpininkauja teikiant Jums pasiūlymus, susijusius su aukščiau minėtomis paslaugomis. 

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

1. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, kai:

 • Jūs duodate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tam tikrais tikslais;

 • Siekiate sudaryti sutartį su Baldų gamintojais ar Jūsų prašymu siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį, pvz. rengiant baldų projektą, gaunant pasiūlymus iš Baldų gamintojų ir pan.;

 • Siekiama apsaugoti Jūsų esminius interesus;

 • Jūsų asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni;

 • Jūsų asmens duomenis tvarkyti yra būtina Bendrovei vykdant teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

IV. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO BŪDAI

1. Asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi šiais būdais:

 • Jums lankantis Tinklapyje;

 • Jums pildant ir užpildžius Tinklapyje esančius dokumentus (prašymus, paraiškas, anketas ir pan.);

 • Jums pateikiant asmens duomenis bendravimo su Bendrovės darbuotojais ar atstovais metu.

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

1. Jūsų asmens duomenys Bendrovėje gali būti tvarkomi šiais tikslais:

 • Tarpininkavimo tikslais dėl Paslaugos suteikimo,

 • Tiesioginės rinkodaros,

 • Jūsų nuomonės apie Paslaugų kokybę viešinimo Tinklapyje,

 • Paslaugų kokybės užtikrinimo ir vienodos praktikos formavimo, duomenų subjektų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslu (galimas pokalbių įrašymas),

 • Jūsų pateiktų asmens duomenų teisingumo patikrinimo,

 • Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo,

 • Tinkamo Paslaugų teikimo.

Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas Jūsų sutarties su Baldų gamintojais sudarymui, nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti paslaugų.

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TARPININKAVIMO TIKSLAIS DĖL PASLAUGŲ SUTEIKIMO

1. Tarpininkavimo tikslais dėl Paslaugų suteikimo tvarkomi Jūsų paraiškoje pateikti duomenys:

 • vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, gyv. vieta, baldų projektas bei jame pateikta informacija.

 

2. Šie Jūsų paraiškoje pateikti duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo tarpininkavimo  paslaugų teikimo užbaigimo dienos. 

VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

1. Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą. Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant personalizuotų pasiūlymų Jums teikimą, tvarkomi Jūsų asmens duomenys: vardas, telefono numeris, el. pašto adresas.

2. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių pranešimų ir turite teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs galite aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdami savo valią raštu susisiekdami su Bendrove Tinklapyje nurodytu elektroniniu paštu.

3. Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu galios 5 (penkerius) metus, jei jo neatšauksite anksčiau. Jums atšaukus sutikimą, Mes saugosime duomenis apie sutikimo davimo faktą 5 (penkis) metus nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Mūsų reikalavimus.

 

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS BENDROVĖS PASLAUGŲ KOKYBĖS VIEŠINIMO TINKLAPYJE TIKSLU

1. Jūsų nuomonės apie Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybę viešinimo Tinklapyje tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą. Šiuo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys: vardas, el. pašto adresas, IP adresas.

2. Jūs turite teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo Jūsų nuomonės apie Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybę viešinimo Tinklapyje tikslu, aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdami savo valią raštu susisiekdami su Bendrove Tinklapyje nurodytu elektroniniu paštu.

3. Jūsų nuomonės apie Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybę viešinimo Tinklapyje tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metai nuo Jūsų sutikimo gavimo arba iki tol, kol Jūs atšauksite duotą sutikimą. Jums atšaukus sutikimą, Mes saugosime duomenis apie sutikimo davimo faktą 5 (penkis) metus nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Mūsų reikalavimus.

 

IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KITAIS TIKSLAIS

1. Jūsų tapatybės nustatymo, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, tinkamo paslaugų teikimo tikslais Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.

2. Šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytais tikslais asmens duomenys tvarkomi, kol bus tinkamai ir visiškai išpildytos pirmame punkte išvardintų tikslų sąlygos.

3. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

 

X. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

1. Informaciją apie save, Bendrovės prašomus Jūsų asmens duomenis galite pateikti atsiuntę elektroniniu paštu.

2. Jūs turite visas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, BDAR ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises, įskaitant teisę:

◦ susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;

 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ar kitų įstatymų nuostatų;

 • nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais tikslais, dėl kurių prašomas Jūsų sutikimas;

 • nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;

 • įgyvendinti savo teisę į duomenų perkeliamumą;

 • įgyvendinti teisę būti „pamirštam“;

 • skųsti Bendrovės kaip duomenų valdytojo veiksmus Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius; tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445; el. paštas ada@ada.lt).

3. Teisę reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus galite įgyvendinti šia tvarka:

 • Jeigu Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai ir dėl to kreipėtės į Bendrovę, Mes patikrinsime asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą. Jums raštu paprašius bei Bendrovei nustačius, kad duomenys buvo surinkti neteisėtai ir nesąžiningai, Mes sunaikinsime neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdysime tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

 • Asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai apriboti, saugosime tol, kol jie bus sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui), kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik: - turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių asmens duomenų tvarkymo veiksmai buvo apriboti; - jei Jūs duodate rašytinį sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis; - jei reikia apsaugoti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

5. Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų Mes pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą duomenų subjekto asmens duomenų sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų apribojimą.

6. Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teisę apriboti duomenų subjekto duomenų tvarkymą esant BDAR nustatytiems pagrindams, įskaitant, bet neapsiribojant, jei tolesnis duomenų tvarkymas, saugojimas yra būtinas Bendrovei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisėtus interesus.

7. Bendrovės atsisakymas įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjekto teises gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

8. Informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai.

 

XI. SLAPUKAI

1. Tinklapyje Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Vartotojo tinklo naršyklę ir saugomos Vartotojo kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Vartotojo kompiuterį ar kitą galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius Tinklapyje. Vėliau slapukai naudojami Vartotojo kompiuterio ar kito galinio įrenginio identifikavimui ir palengvina Vartotojo prieigą prie Tinklapio ar jame esančios informacijos.

2. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Tinklapio. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org.

3. Bendrovė stebi Tinklapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų joje apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Tinklapyje metu. Ji padeda Tinklapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi Tinklapiu bei suteikia galimybę gerinti Bendrovės teikiamas paslaugas.

 

XII. ATNAUJINIMAI 

Mes nuolat peržiūrime savo Privatumo politiką ir esant poreikiui ją keičiame (dažniausiai atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus bei duomenų apsaugos praktiką). Atnaujintos versijos skelbiamos mūsų tinklalapyje.

bottom of page