top of page

Tinklapio naudojimosi ir paslaugų teikimo taisyklės

1. VARTOJAMOS SĄVOKOS 

1.1. Bendrovė – UAB Liu projektai, įmonės kodas 306136907, registracijos adresas Gailašių g. 32-1, Vilnius (toliau - Bendrovė)

1.2. Tinklapis – internetinis tinklapis, kurio adresas yra www.myfurni.lt.

1.3. Taisyklės – šios Tinklapio naudojimosi ir paslaugų teikimo taisyklės, skelbiamos viešai Tinklapyje, kurios nustato naudojimosi Tinklapiu bei jame teikiamomis paslaugomis tvarką ir sąlygas.

1.4. Atstovas – Bendrovės darbuotojas arba įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia Bendrovės vardu ir interesais.

1.5. Klientas – asmuo naudojantis Tinklapiu bei Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

1.6. Pagrindinė paslauga – NEMOKAMAI visiems pageidaujantiems teikiama tarpininkavimo paslauga, padedanti Klientams gauti labiausiai atitinkančius jų poreikius nestandartinių užsakomųjų baldų gamybos pasiūlymus iš Bendrovės atstovaujamų baldų gamintojų vienoje vietoje.

1.7. Papildoma paslauga – tai mokama paslauga, skirta ne pakeisti Pagrindinę paslaugą, kuri teikiama NEMOKAMAI, o papildyti ją išskirtinėmis naudomis, specifinių poreikių turintiems Klientams.

1.8. Paslaugos – visos Bendrovės teikiamos paslaugos, tiek mokamos, tiek nemokamos.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Kiekvienas Tinklapio lankytojas turi susipažinti su Taisyklėmis.

2.2. Klientas, nesutikdamas su šių Taisyklių nuostatomis neturi teisės naudotis Tinklapiu.

2.3. Klientas, užsakydamas Paslaugas ar kitaip naudodamasis Tinklapiu patvirtina, kad perskaitė ir suprato šias Taisykles ir patvirtina, kad Taisyklėse numatytos sąlygos jam yra priimtinos.

2.4. Visas Tinklapyje skelbiamas turinys ir informacija yra Bendrovės nuosavybė ir negali būti kopijuojama ar kitaip naudojama be išankstinio Bendrovės sutikimo.

3. NAUDOJIMOSI TINKLAPIU TVARKA 

3.1. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad visa naudojantis Tinklapiu Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant paraiškų Tinklapyje pildymą, failų pateikimą ir el. laiškus:

3.1.1. nėra netikra, klaidinanti ar neteisinga;

3.1.2. nepažeidžia Bendrovės ar jokių trečiųjų asmenų teisių ir interesų;

3.1.3. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų;

3.1.4. neprieštarauja viešajai tvarkai;

3.1.5. nėra rasistinio, skatinančio smurtą ar neapykantą, įžeidžiančio ar draudžiamo pobūdžio;

3.2. Draudžiama naudojantis Tinklapiu ir jo Paslaugomis vykdyti neteisėtą veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant:

3.2.1. sąmoningai teikti klaidinančią ar neteisingą informaciją ir duomenis;

3.2.2. siekti sudaryti sandorius ne savo vardu;

3.2.3. neteisėtiems veiksmas ar sandoriams vykdyti.

3.3. Klientas supranta ir sutinka, kad jam pažeidus 3.1-3.2. punktų reikalavimus, Bendrovė turi teisę vienašaliu sprendimu be atskiro perspėjimo sustabdyti Paslaugų teikimą, negrąžinant Klientui už suteiktas Paslaugas sumokėtų pinigų, jeigu buvo naudojamasi Papildomomis paslaugomis.

3.4. Naudodamasis Tinklapiu ir jame teikiamomis Paslaugomis Klientas patvirtina, kad:

3.4.1. jis yra pilnametis ir veiksnus fizinis asmuo, arba juridinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises naudotis Tinklapio Paslaugomis ir vykdyti bet kokius įstatymų leidžiamus sandorius;

3.4.2. supranta, jog jam sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir Bendrovės sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai nustato šios Taisyklės;

3.4.3. supranta, jog Paraiškos pateikimas ar Papildomų paslaugų užsakymas bei apmokėjimas negarantuoja sutarties su baldų gamintoju sudarymo, nes tai priklauso ne nuo Bendrovės, o išimtinai nuo baldų gamintojo bei Kliento individualaus susitarimo;

3.4.4. supranta, jog Bendrovė negarantuoja, jog susisieks asmeniškai su Klientu dėl jo Paraiškoje nurodytos pageidaujamos paslaugos gavimo, nes Bendrovės Atstovas kiekvienu atveju individualiai sprendžia dėl kontaktavimo būdo ir formos;

3.4.5. supranta, kad Bendrovė neprivalo tikrinti Kliento pateiktų duomenų tikrumo;

3.4.6. supranta, kad Bendrovė negrąžins Klientui už kokybiškai suteiktas Paslaugas sumokėtų pinigų, nepriklausomai nuo to, kad Klientas galimai negavo to rezultato, kurio tikėjosi naudodamasis Tinklapiu ar Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS 

4.1. Tinklapyje www.myfurni.lt Klientams suteikiama galimybė užpildyti paraišką dėl baldų gamybos ir pasiūlymo gavimo (toliau – Paraiška) bei naudotis kitomis Tinklapyje teikiamomis Paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.2. Pagrindinė paslauga Klientui yra teikiama NEMOKAMAI. Kliento pageidavimu gali būti teikiamos ir papildomos mokamos paslaugos.

4.3. Norėdamas gauti iš Bendrovės geriausiai Klientui tinkančius pasiūlymus pagal pateiktus poreikius ir duomenis, Klientas pirmiausia turi pateikti Paraišką.

4.4. Paraiška teikiama internetu Klientui teisingai užpildant visus paraiškos formos laukus ir paspaudžiant mygtuką „Siųsti“.

4.5. Pateikus Paraišką, Bendrovės Atstovai susisiekia su Klientu, esant poreikiui išsiaiškina papildomas sąlygas būtinas pasiūlymų pateikimui bei pateikia pasiūlymus.

 

5. PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR PAPILDOMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS 

5.1. Klientas Tinklapyje užpildydamas Paraišką gali gauti tarpininkavimo paslaugas parenkant tinkamiausią jam baldų gamybos sąlygų pasiūlymą visiškai NEMOKAMAI.

5.2. Klientas turi teisę pasirinkti Bendrovės teikiamą papildomą mokamą paslaugą - „baldų dizaino projektavimas“. Ši paslauga teikiama atskirai arba kartu su Pagrindine paslauga pilna apimtimi ir kokybe, priklausomai nuo Kliento pageidavimų.

5.3. Dėl šiame skyriuje nurodytos papildomos mokamos Paslaugos kainos bei apmokėjimo su Klientu susitariama atskirai.

5.4. Klientas supranta ir sutinka, kad mokama Paslauga jam bus pradėta teikti tik po to, kai Klientas sumoka Bendrovei už šią Paslaugą.

 

6. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS 

6.1. Klientas turi teisę gauti tarpininkavimo paslaugas (pateikiant jam tinkamiausią pasiūlymą sudaryti sutartį su vienu iš baldų gamintojų) pilna apimtimi ir kokybe visiškai NEMOKAMAI, jeigu laikosi šiose Taisyklėse nustatytos paslaugų teikimo tvarkos.

6.2. Klientas turi teisę užsisakyti papildomą mokamą Paslaugą, sumokėdamas jos mokestį.

6.3. Klientas privalo pateikti reikalingą informaciją bei duomenis ir atlikti paslaugų teikimo tvarkoje numatytus Kliento veiksmus, jeigu nori gauti kokybišką Paslaugą, nepriklausomai nuo to ar paslauga teikiama mokamai ar nemokamai.

6.4. Klientas turi teisę atgauti sumokėtą Paslaugos mokestį tik jeigu pateikė teisingą ir visą privalomą informaciją ar duomenis, laiku ir tinkamai atliko visus būtinus Kliento veiksmus bei laikėsi kitų Taisyklių nuostatų, o Bendrovė nesuteikė numatytos mokamos Paslaugos.

6.5. Užpildydamas ir pateikdamas Paraišką ar bet kokią kitą informaciją Tinklapyje, Klientas prisiima visą atsakomybę už jos turinio atitikimą šių Taisyklių sąlygoms ir teisės aktų reikalavimams.

 

 

7. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS 

7.1. Bet kokios informacijos pateikimas Tinklapyje nėra laikomas Bendrovės ar baldų gamintojų oferta (pasiūlymu) Klientui sudaryti sandorį ir neįpareigoja nei Bendrovės nei baldų gamintojų tokio sandorio sudaryti.

7.2. Bendrovė atstovauja baldų gamintojus pateikiant pasiūlymą, tačiau baldų gamybos sutartis yra sudaroma tarp baldų gamintojo ir Kliento. Kliento ir Bendrovės santykius reglamentuoja tik šios Taisyklės bei atskiri susitarimai dėl papildomų mokamų Paslaugų. Bendrovė neatsako už baldų gamintojų veiksmus vykdant tarp Kliento ir baldų gamintojo sudarytoje sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

7.3. Bendrovė neatsako už Paraiškoje pateikiamos Kliento informacijos neatitikimą tikrovei ir jos turinį. Visą su tuo susijusią atsakomybę prisiimą šią informaciją pateikęs Klientas.

 

7.4. Bendrovė negarantuoja, kad Klientas gaus jo Paraiškoje nurodytą pageidaujamą paslaugą bei neprivalo atlyginti Klientui jokių dėl to atsiradusių nuostolių, įskaitant už užsakytas papildomas mokamas Paslaugas sumokėtos kainos grąžinimą.

 

7.5. Klientas supranta ir sutinka, kad Bendrovė niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakinga už bet kokius Kliento ar trečiųjų asmenų galimus nuostolius, susijusius su Kliento naudojimusi Tinklapiu ir/ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Tinklapiu, Paslaugomis ar jose esančia informacija.

bottom of page